VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

 

Bộ môn Y tế cộng đồng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn: Tổ chức quản lý y tế, Y tế cộng đồng,...
Bộ môn Lâm sàng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn:Bệnh học Nội khoa, Bênh học Ngoại khoa, Bênh học...
Bộ môn Dược được thành lập theo Quyết định số 203/QĐ-TCY ngày 02/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn: Dược học và thuốc thiết yếu, Viết đọc tên thuốc, Thực...
Bộ môn Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn: Điều dưỡng cơ bản – Kỹ thuật điều dưỡng, Điều...
Bộ môn Y học cơ sở được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn: Giải phẫu sinh lý, Sức khỏe môi trường, Vệ sinh...
Bộ môn Khoa học Cơ bản được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn: Giáo dục Chính trị, Giáo dục Pháp luật, Giáo...

Trang