VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Học viên Điều dưỡng
Địa chỉ: Tầng 1- Khu Thực hành, Trường Cao đẳng Y Hà Nội I. Điện thoại: 024.33514682 Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm được thành lập trên cơ sở bộ phận tách ra từ Phòng Hành chính Tổng hợp...
Địa chỉ: Tầng 1- Khu Thực hành, Trường Trung cấp Y Hà Nội. Điện thoại: 024.33514682 Phòng Tài chính Kế toán được thành lập trên cơ sở bộ phận tách ra từ Phòng Hành chính Tổng hợp Trường Trung...
Địa chỉ: Tầng 2 - Khu hiệu bộ Trường Trung cấp Y Hà Nội. Điện thoại: 024.66807128 Phòng Quản trị – Công tác học sinh (QT- CTHS) được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ -TCĐD ngày 22/8/2012...
Địa chỉ: Tầng 2 - Khu hiệu bộ Trường Trung cấp Y Hà Nội Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 148a/QĐ -TCĐD ngày 04/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp...
Địa chỉ: Tầng 2 - Khu hiệu bộ Trường Trung cấp Y Hà Nội. Điện thoại: 024.66823031 Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập theo Quyết định số 01a/2010/QĐ-TCĐD ngày 25/02/2010 của Hiệu trưởng...
Phòng Tài chính - Kế toán/ Email: ketoan@htnc.edu.vn Điện thoại0466823031 Trưởng phòng: CN.Nguyễn Thị Vân Anh 01698745555 Chuyên viên CN Nguyễn Thị Lương 0982747820 Chuyên viên CN...

Trang