VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Liên hệ tuyển sinh

 

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:   17 /TCYHN                  Hà Nội, ngày  10 tháng   4  năm...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y HÀ NỘI   Số: 69 TCY-HN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------     Hà Nội ngày 12 tháng 08 năm 2019...
GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC ĐÀO TẠO LẠI VÀ NÂNG CAO NGHỀ PHUN XĂM THẨM MỸ Với mong muốn được chuẩn hóa nguồn nhân lực phục vụ nghề Phun xăm thẩm mỹ trong hệ thống giáo dục...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y HÀ NỘI ------------------- Số: 13 /TB- TCY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội ngày 16...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y HÀ NỘI   Số:14 TCY-HN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------   Hà Nội ngày 02 tháng  08 năm 2019...

Trang